Metaller i mossa i Karlstads kommun, 2020

På uppdrag av Karlstads kommun har IVL Svenska Miljöinstitutet AB utfört mätningar av metallhalter i mossa insamlade i Karlstads kommun under 2020. En statistisk analys visade att medianhalten i mossa för arsenik, bly, järn, kvicksilver, krom, kobolt, vanadin och aluminium var signifikant högre för mossor insamlade 2020 jämfört med mossor insamlade 2015 i Karlstads kommun. Däremot minskade halterna av koppar och molybden i mossorna mellan 2015 och 2020 i Karlstads kommun.

Sammanfattning

Metoden att använda mattbildande mossor som bioindikator för metaller och kväve ger en god bild av nedfallet över Sverige. Resultaten från 2020 års undersökning visar att metoden att använda mossor för att mäta belastning för olika metaller alltjämt har fungerat mycket väl i Karlstads kommun. Resultaten från mossundersökningen i Karlstads kommun har jämförts med bakgrundshalter från Värmlands län samt från Mellansverige.

En statistisk analys visade att medianhalterna av järn, kadmium, koppar, krom, nickel, vanadin, kobolt och antimon i mossor från Karlstads kommun var högre än motsvarande medianhalterna från Värmlands län och från Mellansverige. Däremot fanns det inga statistiskt signifikanta skillnader mellan medianhalterna av arsenik, bly, kvicksilver, zink, aluminium eller molybden i mossor från Karlstads kommun, Värmlands län eller Mellansverige.

De högsta halterna av arsenik, bly, järn, koppar, vanadin, zink, kobolt och antimon fanns vid Välsviken. Vid Välsviken och Sörmon fanns de högsta halterna av aluminium medan de högsta halterna av kadmium fanns vid Alsternäs och de högsta kvicksilverhalterna fanns vid Zakrisdal. De högsta metallhalterna av krom, nickel och molybden fanns vid Lamberget.

Prenumerera på våra nyhetsbrev