Metaller, blyisotoper och denitrifikationspotential i sediment runt Stockholms stad

Målsättningen för projektet var att kartera metallers fördelning i vattenområden runt Stockholm, samt hur detta varierat med tiden. De höga metallhalterna i ytsedimenten uppmättes i Brunnsviken, vid Tranebergs dagvattenutlopp, samt vid Skeppsholmen. De lägsta halterna uppmättes i småsjöarna. Sedimentprofilerna visar på koncentrationsmaxima en bit ner, samt att halterna avtar upp mot ytan såväl som med tilltagande sedimentdjup. Isotopkvoterna i de undersökta sedimenten befanns variera kraftigt. Det totala variationsspannet av 206Pb/204Pb-kvoten är 16-26 medan 207Pb/206Pb kvoten varierar mellan 0,63 och 0,90. Uppmätta 'sedimentationshastigheten' i Flaten, Bornsjön och Brunnsviken varierar mellan 0,22 och 0,79 cm/år, och 0,31 cm/år, respektive 0,30 och 0,63 cm/år.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen