Mätstrategistudie, DOAS-konventionella mätinstrument

I föreliggande rapport har punkt- och linjemätningar av luftföroreningar jämförts dels teoretiskt och dels, då så varit möjligt, genom belysande exempel från praktiska mätningar. Tonvikten i jämförelserna har legat på DOAS, men då ur utvärderingssynpunkt LIDAR-mätningar kan betraktas som en avancerad form av DOAS-mätning, har resultaten, där så varit möjligt, generaliserats att gälla även LIDAR: Av resultaten framgår, att då koncentrationsfältet av den studerade gasen varierar snabbt i tid eller rum i förhållande till vid mätningen använda mätsträckor och integrationstider, så måste försiktighet iakttagas vid tolkningen av fjärranalysdata.

Prenumerera på våra nyhetsbrev