Mätningar av organiska föreningar i luft och deposition vid svenska västkusten

Mätningar av organiska föreningar i luft och deposition har genomförts på Rörvik, en mätstation vid svenska västkusten. Depositionen provtogs på en 1 m2 stor teflonbelagd yta med avrinning för nederbörden, och för luftprovtagningen användes en högvolymsprovtagare, HVS, med vilken både gas och partikelfas uppsamlades. De kolväten som analyserats är 'oljekolväte', PAH samt de klorerade föreningarna PCB, DDT, HCH och klordaner. I rapporten redovisas resultaten av mätningar som utförts under februari och maj 1990, och jämförs med tidigare erhållna mätdata från 1988 och 1989. Mätningarna visar att deposition av PAH och oljekolväte sker kontinuerligt men de största mängderna deponeras tillsammans med nederbörd och då främst vid episoder. Deposition av PAH föregås ofta av höga sothalter i luft. Analys av klorerade föreningar har endast utförts under 1990. De högsta lufthalterna av de klorerade föreningarna uppmättes under en torr och varm period i maj. De största mängderna av PCB och HCH deponerades under en period i maj då rikligt med nederbörd förekom. För oljekolväte, PAH, och PCB var partikeldeposition med nederbörden av stor betydelse för depositionen, medan HCH löste sig i regnvattnet. När det gäller PCB var också torrdepositionen av betydelse.

Prenumerera på våra nyhetsbrev