Mätningar av metanläckage längs svenska naturgasnätets stamledning

denna studie har mätningar av metanläckage utförts längs den svenska transmissionsledningen för naturgas, som sträcker sig mellan Trelleborg och Stenungsund. Ledningen, och de installationer som finns längs den i form av bland annat mät- och reglerstationer och gaslager, är potentiella källor till läckage, men det har tidigare aldrig gjorts mätningar för att utreda storleken på de totala okontrollerade utsläppen från nätet.

Sammanfattning

Kunskapen om storleken på diffusa metanläckage från anläggningar som hanterar metan är liten. För att ha möjlighet att minska de totala metanutsläppen i Sverige krävs mer kunskap om var dessa uppstår, vilka källor som är stora och vad det finns för potential att åtgärda läckagen. I denna studie har mätningar av metanläckage utförts längs den svenska transmissionsledningen för naturgas, som sträcker sig mellan Trelleborg och Stenungsund. Ledningen, och de installationer som finns längs den i form av bland annat mät- och reglerstationer och gaslager, är potentiella källor till läckage, men det har tidigare aldrig gjorts mätningar för att utreda storleken på de totala okontrollerade utsläppen från nätet. Nätet, som ägs och sköts av Swedegas, genomgår regelbunden översyn som utförs för att förhindra att läckor ska uppstå. Detta görs dock med enklare instrument som har begränsad förmåga att upptäcka läckor och som inte kan användas för att kvantifiera utsläppen från de läckor som hittas.

Inom denna studie har det utförts en mätkampanj som varit tidsmässigt relativt begränsad i sitt omfång, då den endast sträckt sig över ett par veckor under februari och mars 2016. Mätningarna har innefattat både markbundna mätningar och mätningar från helikopter. Tidsomfattningen till trots har studien gett värdefull information som redan under utredningens gång kunde användas till att åtgärda läckor som detekterats vid mätningarna. Dessutom har den gett underlag för att kunna uppskatta årliga metanutsläpp längs ledningen, vilket det tidigare inte har funnits data på. Under mätkampanjen upptäcktes inga läckor längs den helsvetsade ledningen. Däremot detekterades läckage från flera av de installationer som finns längs nätet i form av mät- och reglerstationer, avgreningar, linjeventilstationer, rensdonstationer och gaslager. Den enskilda installation där störst utsläpp uppmättes var mät-och reglerstationen Halmstad Södra. Det visade sig att läckaget från denna berodde på en ventil som inte var ordentligt åtskruvad. Det näst största utsläppet uppmättes från gaslagret Skallen (Getinge, Halland), som är det enda lagret längs ledningen. Under mätkampanjen mättes även utsläpp från flera objekt som ligger längs ledningen men som inte nödvändigtvis varit kopplade till ledningen, t.ex. vattenreningsanläggningar, deponier, upplag för rötmaterial och farmar. Detta gav möjligheten att relatera utsläppen från transmissionsledningen till andra källor till metanläckage.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen