Mätningar av försurande och övergödande ämnen samt tungmetaller i Malmö

Mätningar av försurande och övergödande ämnen samt tungmetaller i nederbörd har genomförts i Malmö stad under det hydrologiska året 2019/20. Nedfallet med nederbörden av sulfatsvavel (utan bidrag från havssalt) var under 2019/20 cirka 1,6 kg/ha och det oorganiska kvävenedfallet knappt 6 kg/ha. Nedfallet i Malmö var lägre än motsvarande mätningar vid två skånska bakgrundsstationer inom Krondroppsnätet. Nedfallet med nederbörden av tungmetallerna kadmium, krom, koppar, nickel och kobolt var under 2019/20 högre i Malmö jämfört med de nationella bakgrundsmätningarna vid Hallahus, medan nedfallet av arsenik, bly, mangan och vanadin var lägre i Malmö.

Sammanfattning

IVL Svenska Miljöinstitutet har sedan 1999 genomfört mätningar av försurande och övergödande ämnen samt tungmetaller i Malmö stad med fem års mellanrum. Resultaten från de senaste hydrologiska årets mätningar (oktober 2019 – september 2020) visar att nedfallet av sulfatsvavel (utan bidrag från havssalt) med nederbörden var cirka 1,6 kg/ha i Malmö, vilket var något lägre jämfört med motsvarande mätningar i nederbörden i bakgrundsmiljön vid de båda skånska mätstationerna inom Krondroppsnätet (Hissmossa och Stenshult).

I Malmö var det totala oorganiska kvävenedfallet med nederbörden under 2019/20 knappt 6 kg/ha. Även det totala kvävenedfallet med nederbörden var lägre i Malmö jämfört med Hissmossa och Stenshult. Torrdepositionen av kväve inkluderas dock inte i dessa mätningar, vilket innebär att det totala kvävenedfallet i Malmö var högre än vad dessa nederbördskemiska mätningar visar.

För flertalet tungmetaller, utom koppar, var nedfallet med nederbörden under 2019/20 det lägsta som uppmätts under de fem olika mätomgångarna som genomförts. Nedfallet med nederbörden av kadmium, krom, koppar, nickel, kobolt och zink var under det hydrologiska året 2019/20 högre i Malmö jämfört med bakgrundsmätningarna vid Hallahus, medan nedfallet av arsenik, bly, mangan och vanadin var högre vid Hallahus.

Nedfallet av nitratkväve, totalt oorganiskt kväve, natrium och kadmium med nederbörden i Malmö har minskat signifikant från 1999/00 till 2019/20.

Prenumerera på våra nyhetsbrev