Mätning av metalldeposition genom mossanalys.

Mossornas förmåga att uppta och kvarhålla tungmetaller har funnit vidsträckt användning för att påvisa nedfall från luften. Med kännedom om deras tillväxthastighet är det möjligt att göra en uppskattning av den absoluta nedfallsmängden. Då krävs dock att mossans biomassaproduktion är känd. Inom detta projekt har biomassaproduktionen bestämts på 13 lokaler i Sverige. Tillväxten varierar inte mycket mellan områdena,standardavvikelse och medelvärde 116 +/- 14 g/m2xår. Metallhalterna i mossorna påverkas endast i ringa grad av hur trädkronorna i normalt sluten skog täcker provpunkterna. En jämförelse mellan mätning av metallnedfallet i nederbördstrattar och till mosstäcket visar på en god överensstämmelse för krom, koppar, nickel och bly, medan innehållet per ytenhet av kadmium och zink är något lägre i mosstäcket.

Prenumerera på våra nyhetsbrev