Mätning av metalldeposition genom mossanalys.

Mossornas förmåga att uppta och kvarhålla tungmetaller har funnit vidsträckt användning för att påvisa nedfall från luften. Med kännedom om deras tillväxthastighet är det möjligt att göra en uppskattning av den absoluta nedfallsmängden. Då krävs dock att mossans biomassaproduktion är känd. Inom detta projekt har biomassaproduktionen bestämts på 13 lokaler i Sverige. Tillväxten varierar inte mycket mellan områdena,standardavvikelse och medelvärde 116 +/- 14 g/m2xår. Metallhalterna i mossorna påverkas endast i ringa grad av hur trädkronorna i normalt sluten skog täcker provpunkterna. En jämförelse mellan mätning av metallnedfallet i nederbördstrattar och till mosstäcket visar på en god överensstämmelse för krom, koppar, nickel och bly, medan innehållet per ytenhet av kadmium och zink är något lägre i mosstäcket.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen