Mätning av aromatiska kolväten med DOAS. En studie av tillförlitlighets- och interferensproblem.

DOAS-tekniken är en optisk fjärranalysmetod för mätning av luftföroreningar. I det projekt som här avrapporterats har tekniken utvärderats m a p mätning av lätta aromatiska kolväten. Projektet har omfattat såväl litteratur, labb och fältstudier av absorptionsegenskaper som interferenseffekter. Resultaten visar att de lätta aromatiska kolväten har ett gemensamt absorptionsband i nära UV (250-280 mm ) som med fördel kan användas i en DOAS-tillämpning. Utnyttjande detta band, kan flera av aromaterna mätas med en detektionsgräns på några µg/m3. Dock föreligger kraftiga interferenseffekter mellan i synnerhet komponenter med likartad kemisk struktur. Detta problem kan i vissa fall hanteras m h a multipel regressions analys. En förutsättning för detta är dock att inga 'okända' interferande ämnen (lös aromater) förekommer i mätsituationen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev