Mätning av alifatiska aminer i arbetsmiljön med FTIR

Hantering av alifatiska aminer ökar i arbetslivet, t ex vid tillverkning av polyuretanplast, PUR. Därmed ökar också förekomsten av besvär, som förorsakas av aminerna. Halten aminer kan mätas genom uppsamling på t ex impregnerat filter, vilket speglar medelvärdet under provtagningstiden. I många sammanhang har man nytta av att kunna följa hur halten varierar över tiden. Idag finns få metoder tillgängliga för sådana kontinuerliga mätningar. De laboratoriestudier som gjorts, visar att det är fullt möjligt att kontinuerligt mäta halten av aminer i gasfas med FTIR. Eftersom halterna kan vara låga, rekommenderas en IR-utrustning med lång strålgång, LP-FTIR (Long Path Fourier Transformation Infra Red) spektometri försedd med makrokyvett, för att erhålla en så låg detektionsgräns som möjligt. En begränsning ligger i att vissa aminer är så svårflyktiga att halten i gasfas blir låg och under instrumentets detektionsgräns. Detta gäller t.ex. för DMAPA. En annan begränsning är att FTIR enbart fungerar för aminer i gasfas. Förekomst av aminer i partikelfas (fasta partiklar eller vätskeaerosoler) detekteras inte. De kan snarare störa mätningen. Mätningar på två företag visar att halten flyktig amin (TEA) kan mätas kontinuerligt med en LP-FTIR utrustning försedd med makrokyvett. En styrka med FTIR är att den kan användas för att identifiera förekomst av ämnen, som man från början inte vet om att de finns. Om det saknas spektra för sådana okända ämnen, krävs kompletterande analyser, t.ex. med masspektrometri för att identifiera det eller dessa ämnen. Väggeffekter kan störa mätningen av vissa aminer.

Prenumerera på våra nyhetsbrev