Marknära ozon i Örebro län oktober 2002 - september 2003

IVL har på uppdrag av Örebro läns luftvårdsförbund sammanställt resultat från ozonmätningar som pågick under oktober 2002 till och med september 2003 i Örebro län. I rapporten redovisas även en kunskapssammanställning av marknära ozons skadliga inverkan på människors hälsa samt effekter på växtligheten. Rapporten innehåller även en redovisning av de existerande nationella och internationella miljömålen / gränsvärden som rör marknära ozon. I föreliggande rapport har mätningarna sammanställts och olika medelvärden samt ozonindex har beräknats. Dessa har jämförts med kringliggande läns ozonmätningar. Vidare redovisas ozonhalterna i relation till nationella och internationella mål värden / gränsvärden.

Prenumerera på våra nyhetsbrev