Markkemi i kalkad skog. Lägesrapport 10 år efter kalkning. Årsrapport 2002. Effektuppföljning av Skogsstyrelsens program för åtgärder mot markförsurning

Skogsstyrelsens försöksverksamhet med kalkning och vitalisering av skogsmark innehåller ett omfattande effektuppföljningsprogram. Denna rapport beskriver mark-kemiska effekter av kalkning med 3 ton/ha krossad kalksten på 41 ytor i södra Sverige, tio år efter behandling. Markkemin i humusskiktet påverkades tydligt av kalkbehandlingen. Halten utbytbart kalcium och magnesium har ökat signifikant efter 10 år och utbytbart väte och aluminium har mer än halverats. De förhöjda kalcium- och magnesiumhalterna och de minskade halterna utbytbart väte och aluminium har medfört en signifikant ökning (ca 40 %) av bas-mättnadsgraden i humusskiktet. pH ökade med i genomsnitt 0,6 pH-enheter till ca pH 4,6. Markkemin i mineraljorden var påverkad av kalkbehandlingen ner till minst 10 cm djup. Halten utbytbart kalcium och magnesium samt pH var signifikant högre 10 år efter behandling. Halten utbytbart väte nära på halverades och utbytbart aluminium minskade med i genomsnitt 20-30% tio år efter behandlingen. Detta har resulterat i en tydligt höjd basmättnad i mineraljorden då det tio år efter behandling i snitt har skett en tredubbling av basmättnadsgraden. Resultaten gav ingen entydig bild över hur markens kol- och kväveförråd förändrats 10 år efter kalkbehandling. C/N-kvoterna indikerade minskad risk för nitratläckage i humusen och en något ökad risk för nitratläckage i mineraljorden ner till 10 cm djup. Resultatet kunde dock inte knytas till kalkningen med hjälp av kontrollytorna

Prenumerera på våra nyhetsbrev