Marint mikroskopiskt skräp längs Skånes kust

I den här studien har det provtagits havsvatten på 16 lokaler utanför Skånes kust, från Helsingborg i nordväst till Bromölla i nordöst, under hösten 2015.

Sammanfattning

Marint skräp uppmärksammas allt mer av våra myndigheter, media och av allmänheten. Problemets omfattning tas på så stort allvar att marint skräp har utsetts som en av elva deskriptorer som används för att beskriva god havsmiljö i havsmiljödirektivet (2008/56/EG). Marint skräp omfattar enligt direktivet alla storleksfraktioner och alla typer av material som har mänskligt ursprung, d.v.s. som är antropogena. Skräp som förekommer i havet påverkar både de djur som lever i havet men också människor som vistas vid havet och de som får sin inkomst från havet genom exempelvis fiske och turism. Djuren i havet påverkas på flera sätt av skräp, de kan trassla in sig i skräpet och skadas eller strypas eller så får de försämrade möjligheter att söka föda.

Det är också många djurarter som äter upp skräp vilket kan leda till en minskad tillväxt men också att djuret avlider om mängden skräp är för stor. Några av de djurarter som har visat sig äta upp skräp är fåglar, små valar och havssköldpaddor. Vid svenska västkusten har man exempelvis påträffat textilfibrer på gälarna hos blåmusslor. Enligt en artikel från 2015 är antalet marina djur som hittills har påträffats med skräp 693 stycken). Ett annat problem med skräp är att det finns en risk för att vissa skräptyper skulle kunna läcka ut giftiga kemikalier. Plastprodukter kan exempelvis innehålla giftiga additiv som mjukgörare och flamskyddsmedel. Det har också visat sig att engångsprodukter som omslagspapper till mat kan innehålla svårnedbrytbara och skadliga polyfluorerade föreningar. Vägdamm kan innehålla en mängd olika skadliga ämnen som polyaromatiska kolväten och olika metaller. Polyaromatiska kolväten förekommer i fordonsavgaser men också i däck- och asfaltspartiklar, och metaller kommer från bland annat avgaser och förslitning av däck och bilbromsar.

This report is only available in Swedish. English summary is available in the report.

Prenumerera på våra nyhetsbrev