Luftkvaliteten i Sverige sommaren 2006 och vintern 2006/07. Resultat från mätningar inom URBAN-projektet

Urbanmätnätet är ett samarbete mellan ett antal av Sveriges Miljökontor och IVL. URBAN-projektet bygger på samordnade, långsiktiga mätningar av luftkvaliteten i ett stort antal kommuner, utförda på ett sådant sätt att resultaten blir jämförbara mellan tätorter och år. Urbanmätnätet startade vintern 1985/86 och den 21:a mätsäsongen (2006/07) har avslutats. Resultaten presenteras i denna rapport. En nyhet från och med Urbanmätnätets 21:a upplaga var att baspaket för mätningar under 12-15 månader erbjöds utöver de vanliga baspaketen baserade på vinterhalvår. Totalt valde 6 kommuner den möjligheten. Under vinterhalvåret 2006/07 deltog totalt 33 kommuner i Urbanmätnätet. Mätningarnas omfattning har bland annat varit dygnsmedelvärden av kvävedioxid (NO2) i totalt 15 tätorter. I 7 av de totalt 33 tätorterna bestämdes också dygnsmedelvärden av sot samt i 1 tätort även svaveldioxid (SO2) som dygnsmedelvärde. I 26 kommuner genomfördes dygnsvisa mätningar av partiklar PM10 och i 25 mättes VOC. Förutom dessa mätningar utfördes en rad diffusionsmätningar av SO2, NO2 och O3 under såväl vintern 2006/07 som sommaren 2006. Dygnsvisa mätningar av PM10 utfördes i urban bakgrund under hela 2006 i Karlshamn och Burlöv samt i gaturum i Landskrona. Under sommaren 2006 mätte även Höganäs PM10 och VOC mättes i Burlöv och Landskrona. Miljökvalitetsnormen (MKN) för NO2 för såväl års- (40 µg/m3) som dygnsmedelvärde (60 µg/m3, som får överskridas max 7 dygn/år) underskreds i samtliga mätpunkter i urban bakgrund under vinterhalvåret 2006/07. NO2-halterna har uppvisat en nedåtgående trend i svenska tätorter sedan projektets start 1986/87. En linjär regressionsanalys visar att trenden för den 'nationella' tidsserien är en årlig minskning med i genomsnitt 0.56 µg/m3, baserat på de 15 kommuner som deltagit med mätningar minst totalt 15 vinterhalvår. För en medeltätort innebär den genomsnittliga årliga minskningen en haltminskning av NO2 sedan 1986/87 med ca 40 %. Från de månadsvisa mätningarna av SO2 med diffusionsprovtagare framgår att samtliga vinterhalvårsmedelvärden av SO2 underskrider miljökvalitetsnormen för vinter- och årsmedelvärde (20 µg/m3) med god marginal. Miljömålet för SO2 som årsmedelvärde, 5 µg/m3, överskreds i Trelleborg under vinterhalvåret 2006/07. Samtliga kommuner ligger klart under MKN för PM10 som årsmedelvärde (40 µg/m3) baserat på vinterns samt hela 2006 års mätningar. Däremot har de flesta kommunerna problem att klara den övre utvärderingströskeln (ÖUT) för årsmedelvärdet (14 µg/m3). Dygnsmedelvärdena under vinterhalvåret 2006/07 tyder inte på någon risk för överskridanden av miljökvalitetsnormen för dygn, 50 µg/m3 som får överksridas maximalt 35 dygn per helår. För de tre kommunerna; Landskrona, Burlöv och Karlshamn, som mätt PM10 under hela 2006 ligger halterna under miljökvalitetsnormen. Samtliga kommuner förutom Hammarö, Motala och Tidaholm överskred antalet tillåtna dygn över 30 µg/m3 (ÖUT) redan under vinterhalvåret såväl i urban bakgrund som gaturum och mätkrav föreligger därmed för dessa kommuner. Halterna i urban bakgrund såväl som gaturum ligger klart under MKN och ÖUT för bensen under vinterhalvåret, då halterna normalt är som högst. Ett stort antal kommuner överskrider dock miljömålet redan i urban bakgrund. I alla kommunerna har bensenhalten minskat sedan mätningarna började 1992/93. En linjär regressionsanalys för bensen, utifrån de 12 kommuner som mätte VOC vintern 2006/07 och som har mätt VOC under 12-15, år ger en genomsnittlig årlig minskning på 0.26 µg/m3. För en svensk medeltätort ger detta en minskning av bensen med drygt 60 %.

Prenumerera på våra nyhetsbrev