Luftkvaliteten i Sverige sommaren 2003 och vintern 2003/04. Resultat från mätningar inom URBAN-projektet

Urbanmätnätets 18:e mätsäsong (2003/04) har avslutats och resultaten presenteras i denna rapport. Projektet har med åren skapat ett ovärderligt underlag med information om luftkvalitet i svenska tätorter och materialet har bland annat använts i forskningsprojekt och inom den nationella rapporteringen av luftkvalitet. En av målsättningarna med URBAN-projektet är att underlätta för kommunerna att utvärdera och beskriva luftkvalitetssituationen på ett enkelt och jämförbart sätt. I takt med förändrade krav, exempelvis införandet av nya miljökvalitetsnormer (MKN), ändrar också Urbanmätnätet successivt utförande. Nya komponenter kommer att införas och andra kanske försvinner eller mäts med annan tidsupplösning. En MKN för ozon antogs i augusti 2004. Enligt MKN har kommunerna ansvaret att övervaka luftkvaltiteten i sin kommun. De kommuner som ingått i Urbanmätnätet har tagit sitt ansvar och genom den samverkan som sker mellan kommunerna inom Urbanmätnätet utgör de resultat som genereras ett bra underlag som kan nyttjas på ett för alla optimalt sätt. Sedan Urbanmätnätet startade har nästan en tredjedel av landets kommuner utfört mätningar/modelleringar av sin luftkvalitet. Naturvårdsverket har under 2004haft ett regeringsuppdrag att utarbeta ett förslag om att underlätta och samordna kontrollen av miljökvalitetsnormen för utomhusluft. I Naturvårdsverkets utredning föreslås att Länsstyrelserna får ansvar för samordning av kontrollen av luftkvaliteten i länet inklusive luftkvaliteten i tätorter och att de också får en skyldighet att upprätta ett regional luftövervakningsprogram. Samråd om programmet skall ske med kommuner i länet. Kommunerna får dock ett fortsatt ansvar för kontrollen av luftkvaliteten i tätorter för att bedöma om MKN uppfylls. En viktig förändring för kommunerna är att kontrollen regleras av ett regionalt luftövervakningsprogram.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen