Luftkvaliteten i Sverige sommaren 2001 och vintern 2001/02. Resultat från mätningar inom URBAN-projektet

Urbanmätnätets 16:e mätsäsong (2001/02) har avslutats och resultaten presenteras i denna rapport. En av målsättningarna med URBAN-projektet är att underlätta för kommunerna att utvärdera och beskriva luftkvalitetssituationen på ett enkelt och jämförbart sätt. I takt med förändrade krav, exempelvis införandet av nya miljökvalitetsnormer (MKN), ändrar också Urbanmätnätet successivt utförande. Nya komponenter kommer att införas och andra kanske försvinner eller mäts med lägre tidsupplösning. Under juni 2001 antogs en ny förordning om MKN för luft i vilken PM10 ingår. En MKN för bensen är ute på remiss och förväntas antas under året. Genom den samverkan som sker mellan kommunerna inom Urbanmätnätet utgör de resultat som genereras ett bra underlag som kan nyttjas på ett för alla optimalt sätt. Under det gångna året har en del, till URBAN-projektet angränsande, projekt pågått. Åtta Urban kommuner har i samarbete med IVL utfört en inledande värdering av sin luftkvalitet med avseende på miljökvalitetsnormer. En rapport har sammanställts på så sätt att den kan bli en vägledning för andra kommuner i deras luftkvalitetsutvärdering. Vidare startade Bio-Hälsa-Miljö projektet sina mätningar av bland annat pm10, PM2.5 och VOC under detta vinterhalvår. Fem Urban kommuner (Uppsala, Östersund, Lycksele, Värnamo och Landskrona) har deltagit i projektet. Mätningarna fortsätter ytterligare ett vinterhalvår. Mätningar med IVL:s PM1-provtagare har under sommaren 2002 startat ibland annat Värnamo. Mätningarna där pågår parallellt med mätningar av PM10 och PM2.5. Några av Urban kommunerna valde under det gångna vinterhalvåret att mäta i gaturum istället eller parallellt med den urbana bakgrunden.

Prenumerera på våra nyhetsbrev