LUFTKVALITETEN I SVERIGE SOMMAREN 1999 OCH VINTERN 1999/00 Resultat från mätningar inom URBAN-projektet

Förutom en redovisning av resultaten från mätningarna under vintern 1999/00, den 14:de mätsäsongen i rad inom URBAN-projektet, redovisas också resultaten från den fjärde mätningen i rad under en sommarperiod, april -september 1999.Mätningarna under sommaren 1999 omfattade månadsvisa bestämningar av O3 och utfördes i centrum av 14 tätorter samt vid 28 regionala mätplatser i anslutning till tätorterna. I 10 av tätorterna respektive 20 av de regionala mätplatserna genomfördes också månadsvisa bestämningar av NO2. Under vintersäsongen, oktober 1999- mars 2000, genomfördes mätningar i totalt 42 tätorter. Mätningarna de sex senaste säsongerna avviker något från tidigare år, genom att kommunerna kunde välja att delta med ett alternativt basprogram. Detta har medfört att den dygnsvisa provtagningen av svaveldioxid (SO2) ersatts med månadsvisa, diffusiva mätningar av SO2 samt diffusiva veckomätningar av VOC i 28 av årets medverkande kommuner. Det totala antalet kommuner som genomförde VOC-mätningar var 39. Analysen omfattade bestämning av 8 komponenter, bensen, toluen, m+p-xylen, o-xylen, etylbensen, butylacetat, oktan och nonan. Vidare genomfördes månadsvisa diffusionsmätningar av O3 i 11 tätorter och diffusionsmätning för bestämning av månadsvisa NOx i 3. I 22 kommuner genomfördes dessutom månadsvisa diffusionsmätningar av SO2 och NO2 vid totalt 44 platser på landsbygden i anslutning till tätorterna. Vid 22 av dessa regional mätplatser genomfördes också månadsvisa mätningar av O3. Resultaten har sammanställts med meteorologiska uppgifter och i rapporten redovisas även resultat från mätningar i bakgrundsluft vid de svenska mätpunkterna inom EMEP-nätet. För så kallade episoder har mätdata även hämtats från EMEP-stationer i Danmark, Finland och Norge. Förutom traditionell redovisning av resultat och jämförelser med gränsvärden presenteras linjära sambandstester mellan de uppmätta parametrarna, meteorologiskt data samt kommundata. Den regionala och storskaliga (långdistanstransporterad) bakgrundsbelastningens betydelse för luftkvaliteten i tätorter, liksom haltvariationer inom tätorterna, diskuteras utifrån de resultat som framtagits inom projektet. Beräkningar har också genomförts i syfte att undersöka om alternativa metoder att analysera bidraget av långdistanstransporterade föroreningar ger annorlunda resultat än de metoder som hittills använts Betydelsen av olika emissionsbegränsande åtgärder diskuteras i relation till trender för luftkvaliteten i tätorterna. I årets rapport redovisas också resultat från en extra sotmätning, som genomförts i syfte att utröna betydelsen av provpunktens placering i relation till störkällor av tillfällig natur, t ex marschaller. Arbetet med utvärdering, sammanställning och rapportering av URBAN-projektet har från säsongen 1990/91 erhållit ekonomiskt bidrag från Naturvårdsverket.

Prenumerera på våra nyhetsbrev