LUFTKVALITETEN I SVERIGE SOMMAREN 1998 OCH VINTERN 1998/99 Resultat från mätningarna inom URBAN-projektet

Förutom en redovisning av resultaten från mätningarna under vintern 1998/99, den 13:de mätsäsongen i rad inom URBAN-projektet, redovisas också resultaten från den tredje mätningen i rad under en sommarperiod, april - september 1998. Tendensen är att mätningar under sommarperioden kommer att utgöra en mindre, permanent del av projektet. Mätningarna under sommaren 1998 omfattade månadsvisa bestämningar av O3 och utfördes i centrum av 11 tätorter samt vid 20 mätplatser på landsbygden i anslutning till tätorterna. I 6 av tätorterna respektive 12 av de regionala mätplatserna omfattade mätningarna också månadsvisa bestämningar av NO2. Under vintersäsongen, oktober 1998- mars 1999, genomfördes mätningar i totalt 39 tätorter. Mätningarna de fem senaste säsongerna avviker något från tidigare år, genom att kommunerna kunde välja att delta med ett alternativt basprogram. Detta har medfört att den dygnsvisa provtagningen av svaveldioxid (SO2) ersatts med månadsvisa, diffusiva mätningar av SO2 samt diffusiva veckomätningar av VOC i 26 av årets medverkande kommuner. Det totala antalet kommuner som genomförde VOC-mätningar var 37. Analysen omfattade bestämning av 8 komponenter, bensen, toluen, m+p-xylen, o-xylen, etylbensen, butylacetat, oktan och nonan

Prenumerera på våra nyhetsbrev