Luftkvaliteten i Sverige 2011 och vintern 2011/12

Urbanmätnätet, som är ett samarbete mellan ett antal av Sveriges kommuner och IVL, har avslutat sitt 26:e och påbörjat sitt 27:e mätår. Urbanmätnätet bygger på samordnade, långsiktiga mätningar av luftkvaliteten i ett stort antal kommuner, utförda på ett sådant sätt att resultaten blir jämförbara mellan tätorter och år. Resultaten från kalenderår 2011 och vinterhalvår 2011/12 presenteras i denna rapport. Under år 2011 och vinterhalvåret 2011/12 deltog 28 kommuner i varierande omfattning. Totalt 14 kommuner valde att mäta hela år 2011. Mätningarna har innefattat dygnsmedelvärden av kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2), partiklar (PM10,PM2.5 och sot) samt månads-/veckoprovtagning med diffusionsprovtagare avseende NO2, SO2, ozon (O3) och lättflyktiga kolväten (VOC). Samtliga uppmätta års- och vinterhalvårsmedelvärden av NO2 underskred såväl miljökvalitetsnormen (MKN) (40 µg/m3) som övre utvärderingströskeln (ÖUT) (32 µg/m3) för årsmedelvärde. Endast i Örnsköldsviks gaturum överskreds under vinterhalvår 2011/12 fler än tillåtna antal dygn av ÖUT (48 µg/m3) för NO2 som dygnsmedelvärden. Samtliga kommuner uppvisade under år 2011 och vinterhalvår 2011/12 halter under MKN för PM10 som årsmedelvärde (40 µg/m3), i såväl urban bakgrund som gaturum. Av de deltagande kommunerna under 2011 var det tre kommuner, Örnsköldsvik, Ljungby och Sunne, där ÖUT som dygnsmedelvärde överskreds i gaturum. Knappt 60 % av tillfällena då MKN för dygnsmedelvärden (50 ?g/m3) överträddes under 2011 och vinterhalvår 2011/12 inträffade under mars och april. Mätningar av PM2.5 har endast utförts i 4 kommuner under 2011 och ytterligare 2 under vinterhalvår 2011/12.   Årsmedelvärdena låg långt under den nedre utvärderingströskeln (NUT). Halterna av bensen i gaturum såväl som i urban bakgrund under 2011 och vinterhalvåret 2011/12 låg klart under NUT. Den genomsnittliga minskningen av bensen, för de 10 kommuner som mätt mer än 15 år, har varit cirka 70 % i urban bakgrund. Den nedåtgående trenden var som störst fram till början av 2000-talet, medan halterna de senaste åren i stort sett varit oförändrade. En kommun, Köping, valde att analysera sina PM10 – filter från vinterhalvår 2010/11 avseende PAH och metaller. Timrå valde att göra metallanalys på filter från vinterhalvår 2010/11. Samtliga uppmätta halter av benso(a)pyren och metaller ligger under NUT för årsmedelvärde. Timrå valde även att utföra mätningar av 1,3-butadien samt form- och acetaldehyd diffusivt under en vecka per månad under vinterhalvår 2011/12. Mätningarna indikerar att halterna är låga och sannolikt under preciseringarna för miljökvalitetsmålet. Från de månadsvisa mätningarna av SO2 med diffusionsprovtagare framgår att samtliga vinterhalvårsmedelvärden av SO2 underskrider MKN för vinter- och årsmedelvärde (20 µg/m3) med god marginal.

Prenumerera på våra nyhetsbrev