Luftkvaliteten i Sverige 2007 och vintern 2007/08. Resultat från mätningar inom Urbanmätnätet

Urbanmätnätet är ett samarbete mellan ett antal av Sveriges Miljökontor och IVL. URBANprojektet bygger på samordnade, långsiktiga mätningar av luftkvaliteten i ett stort antal kommuner, utförda på ett sådant sätt att resultaten blir jämförbara mellan tätorter och år. Urbanmätnätet startade vintern 1985/86 och den 22:a mätsäsongen (2007/08) har avslutats. Resultaten från kalenderår 2007 och vinterhalvår 2007/08 presenteras i denna rapport. Under vinterhalvåret 2007/08 deltog totalt 30 kommuner i Urbanmätnätet och 10 kommuner deltog med mätningar under hela 2007. Mätningarnas omfattning har bland annat varit dygnsmedelvärden av kvävedioxid (NO2) i totalt 19 tätorter. I 7 av de totalt 30 tätorterna bestämdes också dygnsmedelvärden av sot samt i 2 tätorter även svaveldioxid (SO2) som dygnsmedelvärde. I 20 kommuner genomfördes mätningar av VOC och dygnsvisa mätningar av partiklar, PM10, varav en kommun, Kävlinge, även mätte PM2.5. Förutom dessa mätningar utfördes en rad diffusionsmätningar av SO2, NO2 och O3 under såväl vintern 2007/08 som sommar och år 2007. Dygnsvisa mätningar av PM10 utfördes under hela 2006 i totalt 7 tätorter. Miljökvalitetsnormen (MKN) för NO2 för såväl års- (40 Gg/m3) som dygnsmedelvärde (60 Gg/m3, som får överskridas max 7 dygn/år) underskreds i samtliga mätpunkter i urban bakgrund under vinterhalvåret 2007/08. NO2-halterna har uppvisat en nedåtgående trend i svenska tätorter sedan projektets start 1986/87. En linjär regressionsanalys visar att trenden för den 'nationella' tidsserien är en årlig minskning med i genomsnitt 0.6 Gg/m3, baserat på de 13 kommuner som deltagit med mätningar minst totalt 20 vinterhalvår. För en medeltätort innebär den genomsnittliga årliga minskningen en haltminskning av NO2 sedan 1986/87 med ca 50 %. Från de månadsvisa mätningarna av SO2 med diffusionsprovtagare framgår att samtliga vinterhalvårsmedelvärden av SO2 underskrider miljökvalitetsnormen för vinter- och årsmedelvärde (20 Gg/m3) med god marginal. Miljömålet för SO2 som årsmedelvärde, 5 Gg/m3, överskreds i Trelleborg under vinterhalvåret 2007/08. Samtliga kommuner ligger klart under MKN för PM10 som årsmedelvärde (40 Gg/m3) baserat på vinterns samt hela 2006 års mätningar. Däremot har de flesta kommunerna problem att klara den övre utvärderingströskeln (ÖUT) för årsmedelvärdet (14 Gg/m3). Två kommuner överskrider sannolikt MKN som dygnsmedelvärden för PM10 i gaturum. Jönköping överskred under år 2007 MKN under 35 dygn, vilket är samma antal som är tillåtet att överskrida enligt MKN, och Örnsköldsvik hade 28 dygns överskridanden under perioden december 2007 - april 2008. Övriga kommuner, förutom Värnamo, Timrå, Jokkmokk och Lycksele, överskred antalet tillåtna dygn över 30 Gg/m3 (ÖUT) redan under vinterhalvåret såväl i urban bakgrund som i gaturum och mätkrav föreligger därmed för dessa kommuner. Halterna i urban bakgrund såväl som gaturum ligger klart under MKN och ÖUT för bensen under vinterhalvåret 2007/08 och år 2007. Ett stort antal kommuner överskrider dock miljömålet redan i urban bakgrund. I alla kommunerna har bensenhalten minskat sedan mätningarna började 1992/93. En linjär regressionsanalys för bensen, utifrån de 7 kommuner som mätte VOC vintern 2007/08 och som har mätt VOC under 13-16, år ger en genomsnittlig årlig minskning på 0.36 Gg/m3. För en svensk medeltätort ger detta en minskning av bensen med ca 80 %.

Prenumerera på våra nyhetsbrev