Luftkvalitet kring flygplatser

Luftkvaliteten kring flygplatser påverkas av de utsläpp som sker på grund av flygtrafiken men också på grund av andra verksamheter som äger rum på flygplatsen, t.ex. bränslehantering och tankning, transporter till och från flygplanen, trafik till och från flygplatsen, liksom ev. förekomst av värmecentraler. De flesta svenska flygplatser är vid internationell jämförelse mycket små. Ofta ligger de utanför tätorter och sällan i anslutning till större industricentra. Föroreningsutsläppen vid dessa flygplatser är relativt sett små, varför föroreningshalterna oftast är låga. Genom att luften i övrigt ofta är opåverkad kan dock flygverksamhetens bidrag till de totala nivåerna kring flygplatserna vara väsentligt. Rapporten är en litteraturstudie som behandlar främst följande frågeställningar: *hur kan luftkvaliteten kring flygplatser beskrivas genom mätningar och spridningsberäkningar? *vilka halter har man uppmätt kring flygplatser? *kan luftföroreningarna från flygverksamheten ge upphov till effekter på miljön? *hur kan det tänkas se ut i framtiden?

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen