Luftföroreningar och växthusgaser: jordbrukets roll som mottagare och källa

För det närmaste decenniet är det fem miljöproblem som är angelägna för jordbruket 1) Eutrofiering: det ökade kvävenedfallet orsakar problem för jordbruket eftersom artmångfalden i kultur- och skogslandskap hotas. 2) Försurning: jordbruksmarken försuras av många orsaker varav svavelnedfallet står för cirka 10 %. Kompensationen genom kalkning är idag otillräcklig. 3) Marknära ozon: orsakar skördebortfall (cirka 5 %) och nedsatt kvalitet hos vissa grödor. 4) Kadmium i gröda: halten i grödor ökar och har i vete fördubblats under de senaste 60 åren. 5) Växthusgaser och UV-B-strålning: växthusgaser kommer sannolikt att förhöja temperaturen i atmosfären, samtidigt som ultraviolett strålning ökar. Vi är mycket beroende av vilka utsläppsbegränsningar som sker i andra länder för vår egen miljösituation. I Sverige står jordbruket för närvarande för följande andelar av de totala antropogena utsläppen: kväveoxider 4 %, ammoniak 96 %, totalkväve 28 %, koldioxid 11 %; metan 30 %, och lustgas 35%. Jordbrukets bidrag till växthuseffekten har beräknats till cirka 13 % när hänsyn tas till samtliga svenska antropogena emissioner av växthusgaser

Prenumerera på våra nyhetsbrev