LP-FTIR för kontinuerlig mätning av låga halter och reaktiva ämnen i arbetsmiljön

FTIR har tidigare testats och använts för att mäta luftföroreningar i arbetsmiljön och då speciellt för kontinuerlig och samtidig mätning av flera olika ämnen, t ex lösningsmedel, med IR-absorption. Inom detta projekt har ett FTIR-instrument försetts med en 5 m lång öppen kyvett. Genom en unik konstruktion erhålls en stabil fyrtiofaldig reflektion av IR-strålen, vilket innebär en strålgångslängd på 200 m. Detektionsgränsen ligger därmed en faktor 20 under den detektionsgräns som kan erhållas med konventionell FTIR med en 2,3 liters sluten kyvett med 10 m strålgång. Mätsystemet, LP-FTIR (lpng path FTIR), har testats på laboratorium och i fält. Speciellt har instrumentet testats för att identifiera vilka fördelar men också brister vid mätning av låga halter (under 0,1 ppm) samt vid mätning av reaktiva ämnen, som ofta kan reagera i slangar, pumpar och mätinstrument vid användning av konventionella mätmetoder. LP-FTIR har visat sig vara ett effektivt sätt att mäta låga halter av ämnen och även att mäta halterna av reaktiva ämnen. Förutsättningen är att ämnena befinner sig i gasform och har IR-absorbans som inte döljs alltför mycket av den bakgrundsabsorption som alltid finns p g a vattenånga och koldioxid.

Prenumerera på våra nyhetsbrev