Lösningsmedelsexponering vid gjutning av polyuretan i formar

Exponeringsmätningar och åtgärdsinriktade mätningar har utförts vid fyra polyuretantillverkande företag som applicerar släppmedel i formar för polyuretangjutning. Släppmedlet består av några procent vax löst i lösningsmedel, t ex freon 11, industribensin, 1,1,1-trikloretan och metylenklorid. Exponeringsmätningarna gjordes under 1 timme vardera vid 48 olika arbetsplatser. Av 78 prov överskreds den additiva effekten 1,0 i 2 stycken. Den additiva effekten 0,5 överskreds av 7 prov. De åtgärdsinriktade mätningarna gjordes för att identifiera vilka arbetsmoment som gav höga halter i operatörens andningszon. Några sådana moment var sprayning av lösningsmedel, tryckluftsblåsning och arbeten där man lutar sig in över formen. Ventilationens utformning hade stor betydelse för vilka halter operatören exponerades för. Mindre betydelse hade spruttryck och typ av spraypistol.

Prenumerera på våra nyhetsbrev