Livscykelanalys av svensk textilkonsumtion

Denna analys berör textil som konsumeras inom Sverige. Produktion, återvinning och återanvändning sker till stor del utomlands och miljöeffekterna sker också i stor grad utanför Sveriges gränser. Målet är att visa på miljöskadekostnader kopplat till nuvarande textilhantering i Sverige samt effekterna då föreslagna styrmedel implementeras. Målet är dessutom att visa på miljöpåverkan från återanvändning och återvinning av textil. Som funktionell enhet används den totala svenska konsumtionen av textil år 2010, eller 132 000 ton textil. Skillnaden i miljöskadekostnad mellan nuvarande system och styrmedelsfallet med franska antaganden är i storleksordningen 1-7 miljarder SEK. Ökad återanvändning och återvinning leder till tydligt minskade totala miljöskadekostnader oavsett monetäriseringsmetod. Spannet mellan resultaten för EPS och EcoTax02 visar att miljöskadekostnaderna varierar kraftigt beroende på vilken miljöpåverkan som anses viktigast, men att de i båda fallen visar på en positiv utveckling med föreslagna åtgärder. Återanvändningen ger en större miljöeffekt än återvinning trots optimerad återvinning i grundfallet. Det finns dock stora osäkerheter både i hur stor andel ny textil som undviks genom återanvändning och hur den framtida prestandan för återvinning ser ut. De miljöskadekostnader som beräknats är troligen underskattade då effekter av vattenanvändning och toxiska utsläpp ej kvantifieras på ett tillförlitligt sätt i LCA-metodiken.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen