Livscykelanalys av gasreningsutrustningar. -En metodstudie

Studien är en grundläggande översiktlig systemstudie av gasreningsanläggningar för rening av organiska lösningsmedel ur en luftström. Systemstudien har utförts med livscykelanalysmetodik och avsikten med studien har dels varit att ta fram metodik för genomförande dels att genomföra en grundläggande studie där teknikens användbarhet utprovas. En första ansats i projektet har varit att urvärdera program för datormodellerna. Utvärdering har gjorts av två program, KCl-ECO och EXCEL. Resultaten från studien visar på skillnader främst vad avser arbetssätt och i viss mån även möjligheter. En grundläggande inventering av delprocesserna i systemet har genomförts. Systemet har innefattat produktion av råmaterial för en reningsanläggning, produktion och drift av en reningsanläggning, materialåtervinning samt avfallshantering. Data har dels hämtats från befintliga LCA-studier dels har ett grundläggande inventerings- och beräkningsarbete genomförts i projektet. Modelleringar har gjorts för fem olika typer av gasreningsanläggningar med två olika LCA-modeller....

Prenumerera på våra nyhetsbrev