LCI för petroleumprodukter som används i Sverige

Föreliggande rapport utgör slutdokumentationen i projektet "LCI av petroleumprodukter som används i Sverige" som utförts på uppdrag av AG drivmedel vilket är en arbetsgrupp inom NTM1. Bakgrunden till uppdraget är att IVL Svenska Miljöinstitutet inlett ett uppdateringsarbete av den egenförfattade Miljöfaktabok för bränslen och där identifierat ett omfattande behov att ta fram uppdaterad LCI-data för bl.a. fossila bränslen. I många fall refererar nämligen Miljöfaktabok för bränslen till studier utförda för mer än 10 år sedan. De LCI-data för petroleumprodukter som redovisas i föreliggande rapport kommer att ingå i den uppdaterade versionen av Miljöfaktabok för bränslen.Syftet med studien har varit att ur ett livscykelperspektiv ta fram primärenergianvändning och ett antal emissionsparametrar för produktion och distribution av bensin, diesel, eldningsolja 1 (EO1) och flygfotogen (Jet A1) som används i Sverige idag. Initialt var syftet med den studien att analysera bensin och diesel men i ett senare skede har även EO1 och Jet A1 kommit att innefattas. Den funktionella enheten (FE) sätts i denna studie till 1 MJ petroleumprodukt, vilket är densamma som används i Miljöfaktabok för bränslen. Resultatet av livscykelinventeringen (benämns i rapporten som LCI-profiler) presenteras i form av primärenergianvändning i MJ per MJ bränsle, uppdelat på icke förnybara och förnybara resurser samt ett antal emissionsparametrar i form av gram per MJ bränsle.I enlighet med liknande studier redovisas LCI-profilerna både med och utan systemutvidgning. I denna studie innebär det att resultatet redovisas både med och utan den miljövinst (mindre utsläpp och resursanvändning) som antas uppkomma när spillvärme från oljeraffinaderiet ersätter svensk medelfjärrvärme. På detta sätt kan läsaren få en uppfattning om hur LCI-profilerna påverkas om det finns en faktisk avsättning för biprodukten som processen ger upphov till. Systemutvidgning är dock förknippat med osäkerheter eftersom det inte alltid på förhand går att förutse vad en biprodukt kan komma att ersätta. Till miljöfaktaboken används enbart LCI-data utan systemutvidgning.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen