Lakningar av restprodukter från förbränning av kol och hushållsavfall

Fasta restprodukter från förbränning har studerats. Studierna har omfattat följande restprodukter: en flygaska och en avsvavlingsprodukt från kolpulverförbränning, en flygaska (cyklonaska) och en bottenaska (förbrukat bäddmaterial) från förbränning av kol i en PFBC-anläggning samt en flygaska från förbränning av hushållsavfall. Restprodukterna har studerats med avseende på innehåll och i lakningstest. En vanlig metod för lakningstest är de sk ENA-lakningarna där man i fyra cykler byter antingen lakvatten eller aska. I denna undersökning har lakningarna förlängts till att omfatta tio cykler vid försöket med byte av lakvatten. Lakvattnet har analyserats på ett antal olika element, både huvudelement och spårelement. Fysikalisk speciering genom filtreringar på lakvattnet har utförts. Resultaten från lakningarna har jämförts både med tidigare publicerat material och med teoretiska modellberäkningar.

Prenumerera på våra nyhetsbrev