Kvicksilver och organiska miljögifter i Örserumsviken. Utvärdering av mätresultat

En omfattande sammanställning har gjorts om miljötillståndet i Örserumsviken söder om Västervik, med avseende på miljöföroreningarna PCB, PAH och kvicksilver. Viken är för närvarande föremål för en genomgripande sanering. Resultaten visar att stora mängder PCB och kvicksilver ligger lagrade inom området, samt att Örserumsviken är en källa till PCB och kvicksilver för omgivningen, medan PAH i större utsträckning deponeras i området. Betydande mängder av samtliga tre föroreningsgrupper uppskattas avgå med vatten ut i Östersjön varje år.

Prenumerera på våra nyhetsbrev