Kvicksilver i sediment och fisk från Stockholms skärgård

Relativt höga kvicksilverhalter har uppmätts i sediment och fisk i vattnen runt centrala Stockholm. På saltsjösidan överskrider i vissa fall de beräknade halterna i abborre och gädda av konsumtionsstorlek Livsmedelverkets riktvärden. I övriga delar av skärgården och östra Mälaren var emellertid kvicksilverhalterna betydligt lägre och på en nivå som kan anses naturlig för svenska vatten. Då kvicksilverflödet från Stockholm till den akvatiska miljön minskat avsevärt under senare tyder resultaten på att historiska utsläpp är bidragande till situationen. Det förelåg en signifikant korrelation mellan kvicksilverhalten i sediment och fiskmuskel i de undersökta kustområdena.

Prenumerera på våra nyhetsbrev