Kväveoxider i svenska tätorter - exponeringsförhållanden

Ett försök har gjorts för att uppskatta den andel av Sveriges befolkning som överexponeras med avseende på NO2 och med hänsyn till de gällande riktvärdena. Studien tyder på att ca 3 % av befolkningen är överexponerad för NO2 vad gäller riktvärdet för 98 %-il av timmedelvärde. Huvuddelen av dessa personer bor i Stockholm och Göteborg. I utredningen finns det antaganden och därmed felkällor, vilket avspeglar bristen på uppdaterad och pålitlig mätstatistik.

Prenumerera på våra nyhetsbrev