Kväveoxider i atmosfären.

I rapporten sammanfattas kväveoxidproblemet vad avser utsläpp till luft, omvandlingsreaktioner i atmosfären och NOX roll vad avser bildningen av nitroorganiska ämnen. Speciell vikt läggs vid kväveoxidernas icke fotokemiska omvandlingsprocesser. Vidare ges en sammanställning över mätmetoder för olika oxiderade kväveföreningar. Slutligen innehåller rapporten en översikt av pågående forskning inom NOX-området vid några institutioner i framför allt USA.

Prenumerera på våra nyhetsbrev