Kväveomsättning och skogstillstånd i observationsytan Östra Mörtnäs, Värmland

Integrerande undersökningar som bland annat omfattar undersökningar av deposition av luftföroreningar, markvattenkvalitè, markkemi, och barrutglesning utförs i permanenta skogsytor över hela Sverige. Ett fåtal undersökta skogsytor i landet avviker från det generella dos/respons-mönstret genom att uppvisa tecken på framför allt onormal kväveomsättning, trots att belastningen av kväve i form av luftföroreningar är relativt liten eller måttlig. En provtagningspunkt med denna karaktär är en granskogsyta i sydvästra Värmland. Östra Mörtnäs. Det dygt nittioåriga granbeståndet växer på relativt bördig mark och inga yttre faktorer är påtagliga som kan förklara den onormala kväveomsättningen som har identifierats genom förhöjda kvävehalter i krondropp och markvatten. Fördjupade studier av trädens tillväxt och barrkemi samt rotröteförekomst i denna skogsyta bedömdes som viktiga för att öka kunskapen om de 'miljöindikatorer' (olika variabler i deposition och markvattnet) som används för att beskriva miljötillståndet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev