Kvävedepositionen till Sverige. Jämförelse av depositionsdata från Krondroppsnätet, Luft- och nederbördskemiska nätet samt EMEP

På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL Svenska Miljöinstitutet gjort en studie av trender för nedfallet av kväve med nederbörden över Sverige inom de tre mätnäten Luft- och Nederbördskemiska nätet (LNKN), EMEP samt Krondroppsnätet. Analyserna gäller bulkdeposition, som huvudsakligen inkluderar nedfall med nederbörden men även ett visst inslag av torrdeposition till insamlingstrattarna. Det finns en betydande torrdeposition av oorganiskt kväve över Sverige, i synnerhet till skogen, som det för närvarande inte finns några mätningar av och som inte ingår i mätningarna av bulkdeposition. Metod föreslås för att möjliggöra en rutinmässig övervakning även av torrdepositionen av kväve. Det samlade nedfallet av oorganiskt kväve (NO3+NH4) som bulkdeposition har minskat vid vissa mätplatser där särskilt långa mätserier (>25 år) finns tillgängliga, i synnerhet för norra Sverige. Detta gäller dock inte alla mätplatser med långa mätserier.En omfattande analys av medelvärden för ett flertal mätplatser, uppdelat på tre olika regioner, norra, sydöstra och sydvästra området, och på två olika tio-årsperioder, 1990-1999 och 2000-2010, visar inte på någon statistiskt säkerställd förändring vad gäller det samlade nedfallet av oorganiskt kväve via nederbörden. Det finns en statistiskt säkerställd minskning vad gäller nedfallet av nitratkväve för sydvästra området under perioden 2000-2010. I övrigt finns inga säkerställda nedgångar för varken NO3 eller NH4 för något område eller för någon tidsperiod. Vid enstaka mätlokaler finns dock signifikanta trender, i några med ökande, och i andra fall med minskande nedfall. Vi finner ingen betydande skillnad i resultaten vad gäller bulkdepositionen av oorganiskt kväve mellan de två mätnäten Krondroppsnätet och LNKN, utan resultaten från dessa mätnät kan användas tillsammans. Resultaten från lockprovtagare inom EMEP och LNKN kan tills vidare inte användas för att analysera tidstrender i nedfall beroende på tekniska svårigheter med provtagarna.Det samlade nedfallet av oorganiskt kväve med nederbörden över Sverige har under 1990-1999 och 2000-2010 inte minskat i den utsträckning att det kan påvisas som en statistiskt säkerställd förändring i någon del av landet, trots betydande minskningar av Europas kväveutsläpp. Vid ett fåtal mätplatser med mycket långa mätserier kan man dock påvisa ett minskat nedfall av oorganiskt kväve, främst i norra Sverige.

Prenumerera på våra nyhetsbrev