Kväve- och fosformodellering i Svartån och Tyresån. Slutrapport

IVL har på uppdrag av Västerås Stad, Tyresåsamarbetet och Naturvårdsverket vidareutvecklat och implementerat ett GIS-baserat miljöinformationssystem för att hantera eutrofieringsfrågor i avrinningområden. Watshman har inom projektet byggts upp och testats för två olika avrinningsområden, Tyresåns sjösystem i södra Stockholm samt den del av Svartåns avrinningsområde som ligger inom Västerås kommun. Med hjälp av Watshman har källfördelning och transport av kväve och fosfor beräknats för dessa områden. Exempel på scenariestudier som kan utföras med Watshman har genomförts.

Prenumerera på våra nyhetsbrev