Kronutglesning längs nya E6. Kompletterande bedömning med hjälp av flygbilder från 1989.

Den komplettering av tidigare kronutglesningsbedömningar i närmiljön vid gamla och nya E6 i Bohuslän som här presenteras utgör en förstärkning av det statistiska materialet inför framtida uppföljningsinventeringar. Resultaten som erhållits är dock intressanta i sig, och pekar mot att skogen vid en ny vägsträckning reagerar relativt snabbt på den ökade belastning som konstruktionsarbete och öppning av en ny frontlinje innebär. Resultaten från den kompletterande flygbildstolkningen längs den nya sträckningen av E6, ännu ej i trafik vid flygningstillfället, visar att ca 30 % av de inventerade träden uppvisade kronutglesning i intervallet 100-200 meter in i skogen. En viss andel träd med hög kronutglesning har sannolikt alltid förekommit i svensk skog och därför måste 30 % betraktas som relativt låg. Nivån överensstämmer som nämnts med Riksskogstaxeringens nivå för granskog äldre än 60 år i södra och mellersta Sverige 1989. Vid sydvästliga frontavsnitt utan väg steg nivån enligt tidigare resultat till 38 %, i vindriktningen vid den nya sträckningen av E6 till ca 45 %, och i vindriktningen vid gamla E6 till ca 55 %. Med hänsyn till dessa värden måste vägtrafikemissionernas inverkan på skogen i vägens omedelbara närhet betecknas som betydande. Det är dock inte troligt att skogens tillväxt påverkas annat än relativt marginellt. Eftersom nivån är förhöjd också i vindriktningen från nya E6, ca 45 % jämfört med 30 % utan front, indikerar resultaten också att skogen har reagerat på damm och vibrationer från sprängningar i samband med konstruktionsarbetet, tillsammans med två års fronteffekt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev