Krondroppsnätet 1985-2015 - tre decennier med övervakning av luftföroreningar och dess effekter i skogsmark

Krondroppsnätet omfattar över 70 provytor i skog och på öppet fält fördelade över hela landet. Denna rapport berättar om arbetet under de 30 år som gått och om den nya programperiod som ska följa upp framtidens utsläpp.

Sammanfattning

I slutet av 1960-talet uppmärksammades försurningsproblemet för första gången i Sverige. Fokus låg då framförallt på försurade sjöar och fiskdöd. I början av 1980-talet tillkom en ny dimension i försurningsdiskussionerna, då skogsdöd blev en het fråga. Detta föranledde starten av Krondroppsnätet 1985, vars huvudsyfte var övervakning av nedfall och markvattenkemi i skog. Krondroppsnätet har nu löpt i 30 år. Många frågor har besvarats, andra kvarstår och nya har tillkommit - Krondroppsnätet är lika viktigt nu som när det startades. Klimatförändringar liksom ett förändrat skogsbruk innebär dessutom att nya frågor tillkommit.

This report is only available in Swedish.

Prenumerera på våra nyhetsbrev