Kreosot i Otterbäcken, Biologisk inventering och kemisk karakterisering

Vid muddringsarbeten i Otterbäcksviken, en vik i Vänern, påträffades kreostförorenade sediment som härrör från spill från 1950-talet. En kemisk inventering i det förorenade området samt en biologisk undersökning av effekterna i vattenmiljön har genomförts. Sedimentanalyser visar högre totala halter av polyaromatiska kolväten (PAH) i vikens inre delar. Andelen PAH-föreningar med lägre molekylvikt minskar med ökat avstånd från viken. Läckagestudier har utförts mellan sediment och vatten. Läckagevattnets toxicitet mätt med MICROTOX-test var högt. Trots den påvisade höga toxiciteten hos sediment och läckagevatten har inte någon tydlig påverkan på bottenfaunans sammansättnig eller numerär kunnat påvisas.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen