Kommunal miljöövervakning - ett försök till systemsyn projekt Kommunlådan delrapport 1

Som en utgångspunkt och en startpunkt för projektet 'Kommunlådan' genomförde vi hösten 1994 en undersökning om kommunal miljöövervakning i form av en skriftlig och relativt omfattande enkät till 12 kommuner. Enkäten besvarades av handläggare i samtliga 12 kommuner. Vår enkät var delad i två olika delar. Den första delen behandlade frågeställningar rörande olika begrepp som t.ex. kommunal miljöövervakning, kommunala miljömål, prioriteringar och måluppföljning. Den andra delen av enkäten behandlade frågeställningar kring kommunens hantering av miljödata (databaser, programvaror, rutiner etc.) Enkäten har sedan från vår sida följts upp med besök och kompletterande intervjuer. Det är förvånande att vår undersökning så entydigt pekar på en nästan obefintlig koppling mellan den kommunala miljöövervakningens olika delar och de kommunala miljömålen. Kommunal miljöövervakning riskerar idag att hänga i luften när kommunerna utvecklar sitt lokala miljöarbete, särskilt i form av lokalt Agenda 21-arbete. Vår undersökning pekar även på ett antal konkreta problem i dagens kommunala miljöövervakning, särskilt inom områdena för datalagring, bearbetning, presentation och utvärdering av miljödata

Prenumerera på våra nyhetsbrev