Kolväten och ozonbildning. Bakgrundsutredning för framtagning av åtgärdsstrategier.

Ozonhalten i Skandinavien är, såväl som korttidsmedelvärde som sett över en längre tid, avsevärt över de nivåer, där effekter på känsliga växter kan förväntas. Orsaken till de höga ozonhalterna är utsläpp av organiska ämnen och kväveoxider, vilka under solljusets inverkan kan ge en nettobildning av ozon såväl lokalt som regionalt och över norra hemisfären mellan 20 och 70 N. I föreliggande rapport diskuteras hur olika utsläpp samverkar samt vilken betydelse olika åtgärder kan ha på ozonförekomsten. På lokal skala, i lä om stora tätorter, begränsas ozonbildningen av förekomsten av organiska ämnen. För regional ozonbildning och ozonbildning i fria troposfären begränsas ozonbildningen främst av förekomsten av kväveoxider. I rapporten diskuteras betydelsen av enskilda kolväten för ozonbildningen på lokal skala i en urban plym och äver svensk landsbygd och förslag ges på hur de olika kolvätenas potential att bilda ozon skall värderas.

Prenumerera på våra nyhetsbrev