Kolflöden i Sverige som påverkar atmosfärens koldioxidinnehåll

IVL har sammanställt data över de biogena poolerna och flödena av kol i Sverige. Uppskattningar av de viktigare kolpoolernas storlek har gjorts, liksom bedömningar av storleken av de flöden som är en följd av antropogen påverkan. Den totala aktiva kolpoolen för Sverige uppskattas till cirka 10 miljarder ton C, varav torv, sjösediment och skogsmark utgör cirka 5, 2 resp 1.4 miljarder ton och skogsbiomassa ca 1.2 miljarder ton. De flöden som behandlats är bland annat kolavgång vid torvmarksdikning och markförsurning och ackumulation av kol i torvmark, sjösediment och trädbiomassa. En sammanställning av dessa flöden och emissionerna från fossil förbränning och industriella processer visar på en nettoemission för Sverige om cirka 1.5-5 miljoner ton per år.

Prenumerera på våra nyhetsbrev