Klöver som bioindikator för marknära ozon i Sverige - ett nationellt samarbetsprojekt

1992 initierade IVL tillsammans med SLU, Röbäcksdalen, ett samarbete som resulterade i att luftvårdsförbund och länsstyrelser (13-18 län) under tre år har medverkat i en nationell studie, 'Klöver Sverige'. Studien har genomförts parallellt, och i en överensstämmelse med en internationell studie inom ramen för FN:s ekonomiska kommission för Europa, UNECE, ICP-Crops. Målet med denna treårsstudie har varit dels att ta reda på om det går att odla bioindikatorn subklöver, Trifolium subterraneum L., över hela Sverige och dels att erhålla en bild av var, och i vilken omfattning, marknära ozon skadar denna klöverart i Sverige. Denna studie på nationell nivå har kunnat bidra med data till den europeiska studien (12-15 länder) som bland annat går ut på att ta fram underlag för den kritiska haltnivån, över vilken ozon orsakar synliga skador på grödor. Resultaten visar att subklöver kan odlas i hela Sverige. De visar också att risken för att en skada ska kunna uppträda ligger kring 20 ppb som 24-timmarsmedelvärde och kring 25 ppb som 7-timmarsmedelvärde. En skadepotential på 10 % föreligger vid ett 24-timmarsmedelvärde på 25 ppb respektive ett 7-timmarsmedelvärde på 30 ppb. För exponeringsperiodernas ca 28 dygn erhölls ett genomsnittligt AOT40-värde för skador mellan 1 % och 10 %, på 700 ppb-timmar. Detta överensstämmer med det inom UNECE föreslagna korttidsvärdet på 'critical level' för synliga skador på grödor. Resultaten från Klöver Sverige tyder dock på att tröskelvärdet 40 ppb är för högt för att helt skydda mot skador.

Prenumerera på våra nyhetsbrev