Klöver som bioindikator för marknära ozon i Sverige - ett nationellt samarbetsprojekt

Under sommaren 1993 har luftvårdsförbund och länsstyrelser medverkat i ett nationellt samarbete, 'Klöver - Sverige 1993' som initierades 1992 av IVL tillsammans med SLU, Röbäcksdalen, Umeå. I studien användes subklöver, Trifolium subterraneum, som bioindikator för marknära ozon. Under sommaren 1993 odlades subklöver i 15 län på 18 lokaler från Kalmar i Småland till Öjebyn i Norrbotten. Under sommarens försök har det på ett flertal platser varit svåra förhållanden för odling, d v s kallt och regnigt. Bäst förhållanden verkar ostkusten ha haft. Sammanfattningsvis kan sägas att ozonhalterna i Sverige under sommaren har varit ovanligt låga och skadorna på subklövern orsakade av ozon följaktligen varit av mycket begränsad omfattning.

Prenumerera på våra nyhetsbrev