Klotterborttagningsmedel - Hälsorisker och skyddsföreskrifter

Rengöring av yta som utsatts för klotter kan ge arbetsmiljöproblem. Klotterborttagningen får inte innebära hälsorisker. Rengöringsmedel och hantering skall väljas så att exponering för hälsofarliga ämnen undviks. Klotterborttagningsmedel kan delas in i 7 grupper beroende på sammansättning. Klotterskyddande ytor kan rengöras med vatten. Föreliggande rapport utgör ett underlag för val av medel utgående från produkternas hälsofarlighet, exponeringsrisker och arbetsmetoder. Rapporten innehåller också förslag till lämplig skyddsutrustning samt första hjälp-åtgärder vid ofrivillig exponering och förgiftningar.

Prenumerera på våra nyhetsbrev