Kemiska hälsorisker vid skrotsmältning

Kemiska hälsorisker vid skrotsmältning har undersökts genom att 1) samla in befintliga arbetshygieniska mätningar från landets stålverk samt 2) komplettera med mätningar på ämnen som företagen i ingen eller liten utsträckning mätt. Sådana parametrar var beryllium, kvicksilver, kolmonoxid och klorbensener. Den senare gruppen av ämnen har använts som en indikator på förekomst av klorerade dibensodioxiner och dibensofuraner. Stålverkens egna mätningar samt IVL's mätningar visar att -gränsvärdesöverskridanden för damm och bly förekommer. IVL's mätningar visar att -beryllium- och kvicksilverhalterna var låga och avsevärt under gällande hygieniska gränsvärden -CO-halten kan tidvis vara hög, högt uppe i ugnshallen. Mätresultaten härrör från ett företag och bör verifieras med mätningar vid andra företag -klorbensenmätningarna tyder på att halten klorerade dibensodioxiner och debensofuraner kan vara i nivå med maximalt tillåten dagsdos för oralt intag. Översättningen från klorbensener till dioxiner är dock osäker, varför dessa mätningar bör verifieras genom dioxinmätningar.

Prenumerera på våra nyhetsbrev