Kemiska hälsorisker vid skrotsmältning. Kompletterande arbetsmiljömätningar av dioxiner och kolmonoxid.

Som en uppföljning till en tidigare undersökning om kemiska hälsorisker vid skrotsmältning, har en undersökning av dioxin- och kolmonoxidhalter i arbetsmiljön genomförts. Mätningar i fyra stålverk visar att veckodosen av dioxiner från arbetsmiljön är högst cirka 10% av den högre gränsen för maximalt intag, 35 pg/kg*vecka, som föreslagits av Nordiska Expertgruppen. Dioxinhalterna är högst uppe på höga nivåer i ugnshallen och något lägre inuti travershytter. På ugnsplan, där personalen vistas den största delen av tiden, är halterna lägre än på traversplan. Den personalkategori som sannolikt är mest exponerad för dioxiner är traversförare, som sitter hela eller en stor del av arbetsdagen i travershytter, som ventileras med lokalluft, som renats i ett partikelfilter. Uppskattningsvis skiljs 50-75% av dioxinerna av i filtret. Kolmonoxidhalter har mätts på traversplan. Korta perioder med förhöjda halter förekommer. Utandningsprover som tagits på traversförare och analyserats med avseende på kolmonoxid, visar ingen ökning av kolmonoxidhalten över arbetsdagen, vilket tyder på att traversförarna i liten utsträckning påverkas av de korta perioderna med förhöjda kolmonoxidhalter som förekommer.

Prenumerera på våra nyhetsbrev