Kemisk karakterisering av lakvatten från Lindbodarnas avfallsupplag i Leksand. Delrapport 1.

Bakgrunden till föreliggande studie var att lakvatten från Lindbodarnas avfallsupplag misstänktes ha förorenat sjön Molnbyggen. Studien syftade till att göra en kemisk karakterisering av lakvattnet. Karakteriseringen avsåg parametrar och föreningar som bestämts i andra lakvatten enligt en tidigare utvecklad metodik och inkluderade 21 allmän karakteriserande parametrar, 32 metaller och andra oorganiska föreningar, 7 metall-organiska föreningar, 90 organiska föreningar samt GC-MS 'screening' av organiska föreningar. Resultaten visade att de analyserade föreningarna förelåg i normala koncentrationer. De få avvikelser som förekom bedömdes ej som anmärkningsvärda. Vidare visade resultaten att koncentrationerna av de analyserade föreningar generellt var låga. Därmed var slutsatserna att lakvattnet från Lindbodarnas avfallsupplag var normalt avseende de parametrar och föreningar som ingick i studien. Vidare var slutsatserna att störningen på fisk i Molnbyggen inte berodde på avvikelser i sammansättningen hos lakvattnet avseende de studerade parametrarna och föreningarna.

Prenumerera på våra nyhetsbrev