Kemikaliehantering inom hotell och restauranger.

Kemikaliehanteringen inom hotell och restauranger har studerats med avsikten att kartlägga de kemiska riskerna som personalen utsätts för. Hudkontakt med bl.a. diskmedel är den dominerande expositionsvägen och har i en del fall givit upphov till eksem. Inandning av luftföroreningar förekommer bl.a. vid diskmaskiner och högtrycksrengöring där tvättlösningen bildar en alkalisk aerosol. I en del fall har alkalihalter uppmätts som överskridit takgränsvärdet för natriumhydroxid. För många av de problem som konstaterats finns lösningar. Kunskap om detta saknas dock till vissa delar på en del arbetsplatser. En slutsats i rapporten är därför att åtgärderna bör sammanställas i åtgärdsblad som beskriver hur man bör gå tillväga för att få en god kemisk arbetsmiljö vid olika arbetsmoment. Arbetsmoment som kan beröras är tex diskning i porslinsdiskmaskin, handdiskmaskin, silverputsning, golvrengörning, rengöring av fritöser och shakrar.

Prenumerera på våra nyhetsbrev