Kemikaliehantering inom byggnadsämnesindustrin. En granskning av metoder och förslag till arbetsmiljöåtgärder. Del 5. Kalkindustrier.

Kemikaliehanteringen inom kalkindustrin har studerats. De kemiska hälsoriskerna härrör främst från damm från kalksten, bränd kalk och släckt kalk. Dammhalterna i olika delar av produktionsprocessen har mätts med ett direktvisande instrument och resultat från dammätningar utförda vid de tre besökta kalkindustrierna har samlats in. Mätningarna visar på höga dammhalter bl.a. vid små- och storsäcksfyllning. Dessutom antyder sedimenterat damm runt processutrustningen att läckage förekommer. I rapporten anges vilka åtgärder som kan vidtas vid olika delar i processen. Dessutom anges för vilka processteg som det finns behov av utveckling av effektivare åtgärdsteknik.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen