Kemikaliehantering inom byggnadsämnesindustrin. En granskning av metoder och förslag till arbetsmiljöåtgärder. Del 3. Byggkemiföretag.

En granskning av kemikaliehanteringen vid olika enhetsarbetsplatser inom byggnadsämnesindustrin har gjorts. Mätningar av dammhalt har gjorts med direktvisande instrument och företagens egna dammätningar har samlats in. Damm- och kvartshalter över halva gränsvärdet förekommer vid flera olika enhetsarbetsplatser. Vid säckfyllningsmaskiner dammar det relativt mycket, bl a beroende på att de normer som bör följas, bl a för fyllningshastighet, fyllnadsgrad, inte efterlevs. Dessutom finns brister i olika detaljer i maskinernas utformning samt i ventilationen, vilka inverkar på dammsituationen runt maskinerna. För den manuella hanteringen, t ex uppvägning och satsning av råvaror, förekommer problem med höga dammhalter. Även andra luftföroreningar kan förekomma. För dessa arbeten finns känd teknik som kan eliminera en stor del av problemen. Fyllning på storsäck är problematisk och bör studeras vidare. Underhåll av utrustning är viktigt för att undvika läckage och spridning av damm till arbetsmiljön.

Prenumerera på våra nyhetsbrev