Kartläggning av lakvattenspridning i grundvatten med VLF-R-teknik

I Sverige deponeras närmare hälften av landets hushållsavfall liksom den största delen av industriavfallet. Dessa avfallsupplag producerar ett lakvatten som kan förorena grundvattnet. Traditionellt har man för att undersöka detta drivit ner grundvattenobservationsrör och tagit prov på grundvattnet. Denna metod är både kostnads-, tids- och arbetskrävande. Många gånger önskar man att få ett snabbt svar på hur långt en förorening spridit sig i grundvattnet. IVL har sedan 1983 arbetat med att få fram en enkel, snabb och billig metod för att bestämma lakvattenspridning i grundvatten. Försök har utförts med den geoelektriska resistivitetsmetoden VLF-R för att detektera förorenat grundvatten. Försöken har utförts vid en kommunal soptipp i Mellansverige med ett känt lakvattenläckage. Jordlagren i testområdet består ovanför bergytan av morän, 1-2 m, däröver lera 1-2 m med grundvatten i moränlagret. Vid fyra tillfällen under 2 år har VLF-R mätningar utförts. Kloridjonhaltsbestämning i grundvattnet har skett vid tre tillfällen i 9 observationshål i området för att verifiera resultatet från VLF-R mätningarna. De utförda VLF-R mätningarna visar god överensstämmelse med de uppmätta kloridjonhalterna i grundvattnet. VLF-R mätning har visat sig vara en snabb och enkel metod att fastställa utbredningen av ett lakvatten i grundvattnet. VLF-R mätning kan dock aldrig fastställa innehållet av föroreningar i grundvattnet. Metoden skall utnyttjas som en första översiktlig undersökning, som skall vägleda vidare detaljundersökningar såsom utsättning av grundvattenobservationsrör och kemisk analys av grundvattnet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen